Elevinddragelse

Folkeskoleloven slår fast, at skolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Derfor er det en væsentlig værdi for Trekløverskolen at give eleverne medindflydelse og inddrage eleverne i beslutninger, så de føler sig set, hørt og forstået.

Elevinddragelse er også vigtig for den gode undervisning.

På Trekløverskolen foregår det i praksis ved følgende:

I dagligdagen:

På Trekløverskolen er det primære formål med skolen at skabe et trygt, rummeligt og positivt miljø, som med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger understøtter og fremmer børnenes og de unges dannelse og alsidige udvikling samt trivsel. Alle elever bliver set, hørt og forstået i dagligdagen.

Elevråd:

Elevrådet er talerør for eleverne som samlet gruppe. Gennem elevrådet har eleverne indflydelse på skolen og undervisningen. Elevrådet kan stille forslag og komme med ønsker om eksempelvis indretning af udeområder og lokaler, køb af møbler, bøger, materialer m.m.

Elevrådet organiseres af skoleledelsen. Det skal sikres, at elevrådet fungerer på en sådan måde, at både de yngste og de ældste elever kan være aktivt deltagende.

Elevrådet deltager i skolebestyrelsesmøde en gang årligt eller efter behov og kan her medvirke i behandlingen af alle sager undtagen personsager. Elevrådsrepræsentanterne kan også̊ selv sætte et emne på dagsorden.

Elevsamtaler:

Skolen sørger for, at der afholdes elevsamtaler efter behov for de elever, hvor det giver mening.

Eleverne kan give udtryk for sine tanker og ønsker til deres skolegang, så de bliver hørt, set og mødt.

Personalet gennemgår også elevplaner med eleverne til disse samtaler, så eleverne selv kan komme med mål/rettelser til planen.

Skole/hjem samtale:

Eleven deltager til skole/hjem samtaler, når det giver mening.

Dette sikrer:

  • At eleven får et fyldestgørende billede af sit faglige udbytte og trivsel og er med til at sikre, at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
  • At alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige, sociale og personlige mål.

Skolehjem-samtalen understøttes af elevplanen samt evt. anden form for skriftligt materiale.