Visitation, revisitation og omplacering

Overordnet målsætning:

• Altid for elevens bedste
• Medinddragelse af og tryghed for forældre og medarbejdere
• Specifikke målgrupper, hvor elever med samme behov og medarbejdere med rette kompetencer samles.

Visitation:

Målsætning for visitation:
• Elever placeres der, hvor deres behov kan imødekommes bedst muligt med fokus på deres personlige, sociale og faglige områder.
• Specifikke målgrupper, hvor elever med samme behov og medarbejdere med rette kompetencer samles.
Indsatser:
• Vi gennemgår elevens papirer med PPR –ledelsen beslutter elevens placering
• Opstartsmøde for forældre, personale og ledelse
• Overlevering mellem afgivende og modtagende personale

Revisitation:

Målsætning for revisitation:
• At alle omkring eleven samarbejder, så eleven tilknyttes det skoletilbud der bedst matcher hans/hendes forudsætninger.
• Trygge forældre, der oplever at blive inddraget i dialogen og processen omkring deres barn.
• Kontinuerligt arbejde med faglig, personlig og social udvikling, med årlig status og vurdering af mulighed for mindre vidtgående tilbud.

Indsatser:

• Procedurer -Fagligt velbegrundet vurdering med barnets fremadrettede udvikling og læring for øje
• Involvering af relevante parter
• Høj grad af fleksibilitet sikrer gode overgange for eleven


Omplacering:

Målsætning for omplacering:

• Eleverne har mulighed for at blive omplaceret, hvis deres behov ændrer sig i forhold til deres oprindelige placering, og det samtidig vurderes, at de stadig er velplacerede på Trekløverskolen.
• Omplacering sker med elevens bedste for øje og altid i samspil med forældre og personale.

Indsatser:

• Tydelighed og integritet omkring de interne målgrupper
• At de rette kompetencer er til stede hos medarbejderne