Borup Byvej

Borup Byvej har ca. 140 elever. Skolen har elever på 0.-10. klassetrin og et sammenhængende skole- og fritidstilbud.

Målgruppen for Borup Byvej er elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD. Langt størstedelen af eleverne har derudover en række indsatskrævende krydsdiagnoser som for eksempel angst, OCD, Tourette, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, selvskadende adfærd m.fl.

Kendetegnende for eleverne på Borup Byvej er, at de har svært ved at etablere, fastholde og udvikle social kontakt. Derfor har de behov for at modtage vidtgående specialundervisning i et specialpædagogisk miljø med undervisning i små klasser med høj grad af struktur.

Eleverne har ofte en ujævn udvikling både fagligt, personligt og socialt.

Fra januar 2021 igangsættes en tværkommunal indsats under overskriften "Fokus på Fagene". I den sammenhæng deltager Randers Specialskole i den fælles indsats ved at iværksætte en særlig indsats, hvor undervisningen for en stor del af eleverne vil blive planlagt på baggrund af Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU). Hermed tilpasses undervisningen den enkeltes zone for nærmeste læring, og klasseteamet får samtidig både et redskab til tilrettelæggelse af undervisningen og evaluering af faglig og social udvikling og læring.

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år er et enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kompetencer og udviklingspotentialer. Det er baseret på ni udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling: Opmærksomhed, hukommelse, leg og aktiviteter, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, grovmotorik, finmotorik og færdigheder i dagligdagen.

Alle elever i Afdeling Borup Byvej har vanskeligt ved at modtage undervisning i store sociale sammenhænge. De har behov for en undervisning, der tager afsæt i deres særlige styrker og kompenserer for deres vanskeligheder.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra elevernes individuelle behov, dog således at undervisningen kan foregå på hold af forskellig størrelse.

Eleverne i Afdeling Borup Byvej har udover de almindelige folkeskolefag yderligere et fag på skemaet: Socialfag.

I socialfag undervises der i forskellige emner, som tager afsæt i elevernes forskellige diagnoser og deraf følgende vanskeligheder.

Formålet med socialfag er at styrke elevernes sociale kompetencer. Eleverne skal opnå en forståelse af de vanskeligheder, der er forbundet med en diagnose. Samtidig arbejder vi på, at eleverne får øje for egne og andres ressourcer.

SFO'en på Afdeling Borup Byvej har åbent fra kl. 06.30-08.00 og fra skoletidens ophør til kl. 17.00.

SFO'en følger Randers kommunes ferieplan og har dermed lukket mellem jul og nytår, dagen efter Kristi Himmelfart og i uge 29 og 30.

Børn og unge fra 0.-10. klasse kan indmeldes i SFO. Du tilmelder selv dit barn via pladsanvisningen på Randers Kommunes hjemmeside. Evt. friplads søges via sagsbehandler.

SFO'en tager udgangspunkt i skolens udvidede undervisningsbegreb. Her lægges der vægt på at skabe strukturerede lege og fritidssituationer, hvor eleverne får mulighed for at opøve sociale færdigheder gennem tilrettelagte aktiviteter.

Der tages udgangspunkt i elevernes særlige forudsætninger, herunder alder, udviklingsniveau og -potentiale, ressourcer og interesser, ligesom der skabes kompenserende rammer for elevernes vanskeligheder.

Vi sender elever ud i minipraktik som en del af det udvidede læringsbegreb.

Praktikken foregår i et autentisk læringsmiljø og med sidemandsoplæring. Vi oplever, at praktikken giver vores elever øget livskvalitet, forhøjet selvværd og tro på egen kunnen, og at de gør store fremskridt.

At være i beskæftigelse kategoriserer som en meningsfuld hverdagsaktivitet. Mentor, lærer og pædagogisk personale har en indgående tro på, at en mere praksisorienteret tilgang og tilknytning til arbejdsmarkedet medfører fremskridt hos eleven, også fagligt.

Vi har fokus på at lave det rigtige match mellem elev og virksomhed/arbejdsopgave og hurtigt at få ensrettet forløbene i forhold til kontrakter og mål samt evaluere og indkalde til møder.

Vi prioriterer en fast og kontinuerlig kontakt mellem kontaktpersonen på virksomheden og den praktikansvarlige for at sikre, at vores elever oplever succes.

Når eleverne er i praktik, ser vi meget tydeligt:

  • At elevernes selvværd vokser; eleverne får en følelse af at være noget særligt.
  • At eleverne måske for første gang får en følelse af at lykkedes.
  • Betydningen af at blive en del af en arbejdsplads og opleve øget inklusion i samfundet ved at blive tilknyttet arbejdsmarkedet.
  • Betydningen af at møde op til et meningsfuldt stykke arbejde.
  • Elevernes glæde ved, at andre regner med og glæder sig til, at de kommer på job.
  • At eleverne gennem tilknytning på arbejdsmarkedet får mulighed for at udvide deres netværk og relationer.
  • At eleverne får et selvtillidsboost ved at indgå som en reel arbejdskraft og løfte en given arbejdsopgave.