Strategiske spor

Sammenhængskraft og kvalitet - Strategiske spor for Trekløverskolen.

Fundamentet for Trekløverskolen bygger op om 5 strategiske spor, som er betydningsfulde ud fra et forældre- og medarbejdersynspunkt.

Her på siden finder du information om Trekløverskolens 5 strategiske spor. Se også vores powerpoint her.

Visitation, revisitation og omplacering

Forældresamarbejde

Kendskab på tværs

Kvalitet i kerneopgaven

Samarbejde - en del af noget større

 • Medinddragelse
  og tryghed for forældre og medarbejdere
 • Til elevens bedste
 • Skole/hjem-samtaler
 • Netværksmøder
 • Gennemsigtighed
 • Kendskab til de fysiske matrikler
 • Kendskab til målgrupperne
 • Kendskab til kompetencerne og pædagogik
 • Kendskab medarbejdere imellem
 • Tværprofessionelle læringsfælles-skaber og refleksive dialoger
 • Pædagogiske tilgange
 • Læringsmål, DPU og Min uddannelse
 • PPR
 • UU
 • Forvaltning, Det samlede skolevæsen,
 • Sundhedsområde

 

Visitation

Målsætning for visitation

 • Elever placeres der, hvor deres behov kan imødekommes bedst muligt med fokus på deres personlige, sociale og faglige områder.
 • Specifikke målgrupper, hvor elever med samme behov og medarbejdere med rette kompetencer samles.

 Indsatser

 • Vi gennemgår elevens papirer med PPR – ledelsen beslutter elevens placering
 • Opstartsmøde for forældre, personale og ledelse
 • Overlevering mellem afgivende og modtagende personale

Revisitation

Målsætning for revisitation

 • At alle omkring eleven samarbejder, så eleven tilknyttes det skoletilbud der bedst matcher hans/hendes forudsætninger.
 • Trygge forældre, der oplever at blive inddraget i dialogen og processen omkring deres barn.
 • Kontinuerligt arbejde med faglig, personlig og social udvikling, med årlig status og vurdering af mulighed for mindre vidtgående tilbud.

Indsatser

 • Procedurer - Fagligt velbegrundet vurdering med barnets fremadrettede udvikling og læring for øje
 • Involvering af relevante parter
 • Høj grad af fleksibilitet sikrer gode overgange for eleven

Omplacering

Målsætning for omplacering

 • Eleverne har mulighed for at blive omplaceret, hvis deres behov ændrer sig i forhold til deres oprindelige placering, og det samtidig vurderes, at de stadig er velplacerede på Trekløverskolen.
 • Omplacering sker med elevens bedste for øje og altid i samspil med forældre og personale.

Indsatser

 • Tydelighed og integritet omkring de interne målgrupper
 • At de rette kompetencer er til stede hos medarbejderne

Målsætning

 • Forældrene skal føle sig medinddraget i forhold til deres børns læring og udvikling.
 • Forældrene er en ressource som, gennem dialoger med forskellige perspektiver, bidrager til samarbejdet omkring eleven

Indsatser

 • Skole/hjem-samtaler
 • Netværksmøder
 • Gennemsigtighed omkring skolens muligheder og barrierer

Målsætning

 • At give alle medarbejdere kendskab til og tryghed i forhold til hele organisationen, som de er en del af.
 • At skabe en skole som alle medarbejdere føler ejerskab til, og hvor der er lyst til at bidrage til gode læringsmiljøer for eleverne.

Indsatser

 • Fysiske matrikler
 • Målgrupper for hele skolen
 • Kompetencer og pædagogik
 • Medarbejdere imellem

Målsætning

 • Ensrettethed og fælles forståelse hos alle medarbejdere af, hvordan man arbejder med at sikre kvalitet i forhold til kerneopgaven.

Indsatser

 • Styrkelse af professionelle læringsfællesskaber – PLF
 • Systematisk arbejde med viden
 • Pædagogiske tilgange
 • Pædagogiske værktøjer til at understøtte specifikke målgrupper

LIVSDUELIGHED - på et fundament af læring, trivsel og udvikling.

Målsætning

 • Vi er en naturlig del af samfundet.
 • Vi balancerer vores praksis i samspillet med de tendenser der kontinuerligt opstår omkring os.
 • Vi påvirker og lader os påvirke af forskellige strømninger.

Indsatser

 • PPR
 • UU
 • Aflastning og botilbud
 • Forvaltning, Det samlede skolevæsen og Sundhedsområdet