Støvringgårdvej

Støvringgårdvej har ca. 25 elever, og en afdeling på Borup Byvej. Eleverne er fordelt på 1.-10. klassetrin.

Målgruppen for Afdeling Støvringgårdvej er elever med socio-emotionelle problemstillinger og belastende opvækstvilkår, ofte kombineret med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, selvskadende adfærd eller en række andre psykiatriske problemstillinger. Ofte er der tale om elever, som er behandlingskrævende i forhold til tilknytningsrelaterede udfordringer.

Afdelingen fungerer også som en tidlig indsats i forhold til kriminalitet og misbrug.

For mange af de elever, som går på Støvringgårdvej, er skolegang et sekundært anliggende i forhold til at håndtere og balancere og håndtere deres livsforhold. Derfor lægges fokus tungt på anerkendende og inkluderende pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkelte elevs ressourcer og faglige niveau. Målet er at skabe succesoplevelser i forhold til både faglig læring, og at alle føler sig inkluderet og som en deltagende del af et fællesskab.

Fra januar 2021 igangsættes en tværkommunal indsats under overskriften "Fokus på Fagene". I den sammenhæng deltager Randers Specialskole i den fælles indsats ved at iværksætte en særlig indsats, hvor undervisningen for en stor del af eleverne vil blive planlagt på baggrund af Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse (DPU). Hermed tilpasses undervisningen den enkeltes zone for nærmeste læring, og klasseteamet får samtidig både et redskab til tilrettelæggelse af undervisningen og evaluering af faglig og social udvikling og læring.

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0-6 år er et enkelt og præcist redskab til at belyse barnets kompetencer og udviklingspotentialer. Det er baseret på ni udviklingsområder, som giver et samlet billede af de væsentligste sider af børns udvikling: Opmærksomhed, hukommelse, leg og aktiviteter, sprog og kommunikative kompetencer, sociale kompetencer, selvregulering, grovmotorik, finmotorik og færdigheder i dagligdagen.

Vi sender elever ud i minipraktik som en del af det udvidede læringsbegreb.

Praktikken foregår i et autentisk læringsmiljø og med sidemandsoplæring. Vi oplever, at praktikken giver vores elever øget livskvalitet, forhøjet selvværd og tro på egen kunnen, og at de gør store fremskridt.

At være i beskæftigelse kategoriserer som en meningsfuld hverdagsaktivitet. Mentor, lærer og pædagogisk personale har en indgående tro på, at en mere praksisorienteret tilgang og tilknytning til arbejdsmarkedet medfører fremskridt hos eleven, også fagligt.

Vi har fokus på at lave det rigtige match mellem elev og virksomhed/arbejdsopgave og hurtigt at få ensrettet forløbene i forhold til kontrakter og mål samt evaluere og indkalde til møder.

Vi prioriterer en fast og kontinuerlig kontakt mellem kontaktpersonen på virksomheden og den praktikansvarlige for at sikre, at vores elever oplever succes.

Når eleverne er i praktik, ser vi meget tydeligt:

  • At elevernes selvværd vokser; eleverne får en følelse af at være noget særligt.
  • At eleverne måske for første gang får en følelse af at lykkedes.
  • Betydningen af at blive en del af en arbejdsplads og opleve øget inklusion i samfundet ved at blive tilknyttet arbejdsmarkedet.
  • Betydningen af at møde op til et meningsfuldt stykke arbejde.
  • Elevernes glæde ved, at andre regner med og glæder sig til, at de kommer på job.
  • At eleverne gennem tilknytning på arbejdsmarkedet får mulighed for at udvide deres netværk og relationer.
  • At eleverne får et selvtillidsboost ved at indgå som en reel arbejdskraft og løfte en given arbejdsopgave.