Målgruppe på Trekløverskolen

Trekløverskolen er en kommunal specialskole med ca. 270 elever i 0.-10. klasse fordelt på tre afdelinger.

Eleverne på Randers Specialskole har det til fælles, at de alle placerer sig langt under normalområdet i forhold til funktionsniveau og derfor har behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale.

For alle eleverne er nedenstående problematikker kendetegnet ved at være vedvarende, indgribende og afgørende for funktionsniveauet.

For at imødekomme elevens specifikke funktionsniveau tilrettelægges undervisningen i høj grad på baggrund af de kommunespecifikke fag.

Diagnoser og kategorier

 • Mental retardering
 • Kromosomafvigelser
 • Socio-emotionelle vanskeligheder
 • ADHD
 • Autisme
 • Multiple funktionsnedsættelser
 • Downs
 • Cerebral parese
 • Senhjerneskader
 • OCD
 • Angstproblematikker
 • Selvskadende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Tourette
 • Søvnforstyrrelser
 • Sensoriske forstyrrelser
 • Psykiatri-problematikker
 • Skolevægrings-problematikker
 • Adfærdsforstyrrelser

For de fleste elever er der tale om en høj grad af komorbiditet.

Afdelinger

Randers Specialskole er fordelt på følgende tre afdelinger: Borup Byvej, Blommevej og Støvringgårdvej.

Afdeling Borup Byvej

Afdeling Borup Byvej har ca. 130 elever.

Målgruppen for Borup Byvej er elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD. Langt størstedelen af eleverne har derudover en række indsatskrævende krydsdiagnoser som for eksempel angst, OCD, Tourette, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, selvskadende adfærd m.fl.

Eleverne har ofte en ujævn udvikling både fagligt, personlig og socialt.

Afdeling Blommevej

Afdeling Blommevej har ca. 110 elever.

Målgruppen er kendetegnet ved at have vidtgående indlæringsvanskeligheder med mental retardering, alvorlig komorbiditet og autisme på laveste funktionsniveau, som påvirker læring sprogligt/kommunikativt, motorisk, sensorisk, følelsesmæssigt og/eller socialt. En gruppe af skolens elever har multiple funktionsnedsættelser.

Afdeling Støvringgårdvej

Afdeling Støvringgårdvej har ca. 25 elever.

Målgruppen for afdelingen er elever med socio-emotionelle vanskeligheder og belastende opvækstvilkår, ofte kombineret med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, selvskadende adfærd eller en række andre psykiatriske problemstillinger. Ofte er der tale om elever, som er behandlingskrævende i forhold til tilknytningsrelaterede udfordringer.

Afdelingen fungerer også som en tidlig indsats i forhold til kriminalitet og misbrug.

For eleverne er skolegang ofte et sekundært anliggende i forhold til at balancere og håndtere deres livsforhold. Derfor lægges fokus tungt på anerkendende og inkluderende pædagogik, hvor der tages afsæt i den enkeltes ressourcer og faglige niveau.

Sådan fordeles eleverne mellem de tre afdelinger

Pt. visiteres elever til de tre afdelinger på baggrund ovenstående hovedkategorier. Målet er fremadrettet, at Randers Specialskole i langt højere grad har fokus elevernes forudsætninger og reelle funktionsniveauer. Randers Specialskole vil derfor i langt højere grad komme til at bestå af en række forskellige indsatser rettet mod de aktuelle elevers problemstillinger.

I forbindelse med den politiske beslutning om at sammenlægge de tre individuelle specialskoletilbud i en ny samlet Randers Specialskole vil der i en overgangsperiode være elever, som er visiteret på baggrund af tidligere målgruppedefinitioner. For disse elever vil det nye tilbud opleves som forandret i forhold til det, som de oprindelig blev visiteret til. Vi vil i disse tilfælde i tæt samarbejde med forældre og visitation løbende vurdere, om Randers Specialskole fortsat er det bedste sted at gå i skole og udvikle sig for eleven.