Studerende/praktik

Du kan komme i praktik på Trekløverskolen som pædagog inden for social- og specialpædagogik.

Beskrivelse af praktikstedet

Trekløverskolen er et kommunalt praktiksted med tre afdelinger.

Institutionens formål fremgår af Folkeskoleloven.

Institutionsleder: Klaus Viggers

Afd. Borup Byvej

Borup Byvej 14
8920 Randers NV
Telefon: 89 15 59 00
Email: tsbo@randers.dk

Brugergruppen for afdeling Borup Byvej er elever med autismespektrumforstyrrelser og/eller svær ADHD. Langt størstedelen af eleverne har derudover en række indsatskrævende krydsdiagnoser som for eksempel angst, OCD, Tourette, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, selvskadende adfærd m.fl. Eleverne har ofte en ujævn udvikling både fagligt, personlig og socialt.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Camilla Stephansen

Afd. Blommevej

Blommevej 50
8930 Randers NØ
Telefon: 89 15 42 89
Email: tsbl@randers.dk

Brugergruppen for afdeling Blommevej er kendetegnet ved at have vidtgående indlæringsvanskeligheder med mental retardering, alvorlig komorbiditet og autisme på laveste funktionsniveau, som påvirker læring sprogligt/kommunikativt, motorisk, sensorisk, følelsesmæssigt og/eller socialt. En gruppe af skolens elever har multiple funktionsnedsættelser.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Laura Kirk-Skriver

Afd. Støvringgårdvej

(Specialindsats for børn og unge Mellerup)
Støvringgårdvej 43
8930 Randers NØ 
Telefon: 89 15 74 00
Email: tsst@randers.dk

Brugergruppen for afdeling Støvringgårdvej er elever med socio-emotionelle vanskeligheder og belastende opvækstvilkår, ofte kombineret med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, OCD, selvskadende adfærd eller en række andre psykiatriske problemstillinger. Ofte er der tale om elever, som er behandlingskrævende i forhold til tilknytningsrelaterede udfordringer. Afdelingen fungerer også som en tidlig indsats i forhold til kriminalitet og misbrug.

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Camilla Stephansen

Institutionstype/foranstaltning

Antal børn/unge/voksne: Ca. 290 fordelt på 3 afdelinger

Aldersgruppe: 0.-10. klasse

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 06.30-17.00. Der er åbnet i alle ferier (undtagen uge 29 og 30 i sommerferien, mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag).

Arbejdsmetoder

Den pædagogiske praksis på Trekløverskolen består af pædagogiske metoder, som bygger på en forståelse af børnenes handicap og vanskeligheder. Herunder kognitive vanskeligheder, dårlige sociale kompetencer og andre afledte vanskeligheder.

Børnene har som følge af deres handicap et behov for et individuelt tilrettelagt og særligt velstruktureret undervisnings- og specialpædagogisk miljø. Der arbejdes med inspiration ud fra TEAACH metoden, særligt i indskoling og mellemtrin. Der arbejdes på alle trin målrettet med barnets langsigtede mål, med øget fokus på det sociale og relationelle, med det formål at forberede barnet til det fremtidige voksenliv.

Der arbejdes ud fra en systemisk tilgang, samt med kognitive pædagogiske værktøjer, struktureret pædagogik, forudsigelighed og tydelighed.

Vi arbejder med low-arousal og konflikthåndteringsmetoden Studio III, hvor den voksne har ansvaret for at skabe nogle rammer, der tager hensyn til barnets udfordringer og sikrer en tryg og forudsigelig hverdag, der er præget af en positiv relation mellem barnet og den voksne.

Skolen arbejder ud fra de fire livskompetencemål; kommunikation, sociale kompetencer, selvhjulpenhed og motoriske kompetencer.

Der arbejdes blandt andet også med tegn-til-tale, visuelle støttesystemer via tryk 2, symbolkommunikation, 0-1 kontakt, øjenstyring, talemaskiner etc.

Ansatte

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagog- og PAU-studerende, lærere, psykologer, fysioterapeuter, motorikvejleder, TAP'er og ledelse.

Praktikvejlederens kvalifikationer

  • Pædagogisk grunduddannelse
  • 3 dages vejlederkursus på VIA

Tværprofessionelt samarbejde internt og eksternt

Internt

Pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærere, inklusionsvejleder, motorikvejleder, fysioterapeuter, psykologer og ledelse.

Eksternt

Kommunale sagsbehandlere, PPR, BUC, synskonsulent, talepædagog, UU-vejleder og flere lokale virksomheder blandt andet Randers FC, hvor flere af vores elever er i praktik.

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Den studerende følger på lige fod med det øvrige personale sit skema og deltager i både undervisning og SFO. Herudover kan den studerende deltage i aftenmøder mv.

Der er også mulighed for kursusdeltagelse på skolens interne kurser.

Der vil være samarbejde mellem de studerende på de forskellige afdelinger og på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor der er mulighed for udveksling af erfaringer, og vidensdeling via oplæg fra vejleder/konsulenter i huset.

Arbejdsforhold

Det forventes, at den studerende, når han/hun har tilvænnet sig skolens dagligdag, kan planlægge, udføre og evaluere mindre læringsforløb med udgangspunkt i sine videns- og færdighedsmål. Det forventes derudover, at den studerende tager initiativ og er aktivt deltagende i skolens dagligdag.

Den studerende vil være tilknyttet et mindre team med typisk 10-12 elever og 7 voksne. Grupperne er inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling.

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog §9 stk. 2 udfærdige uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder

Praktikstedet tilbyde specialisering inden for skole- og fritidspædagogik samt social- og specialpædagogik.

Valgfagsområder

Følgende emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen:

  • Kreative udtryksformer
  • Natur og udeliv
  • Sundhedsfremme og bevægelse
  • Medier og digital kultur
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri