Uddannelsesplan for 2. praktik

I 2. praktikperiode arbejdes der med området "relation og kommunikation".

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov
 • Mennesker med sociale vanskeligheder
 • Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser

Kompetenceområdet retter sig mod pædagogens relationer, professionelle kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis.

Kompetencemål

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. Kommunikationsformer og relationsdannelse, herunder om den professionelle samtale.
 2. Professionsetik og pædagogiske værdier.
 3. Konflikt- og voldsforebyggelse, konfliktnedtrapning og udadreagerende adfærd.
 4. Bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning i den socialpædagogiske praksis.
 5. Hjælpemidler og professionsteknologier i et lærings- og udviklingsperspektiv.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. Kommunikere professionelt, etablere og indgå i professionelle relationer til mennesker i udsatte positioner.
 2. Analysere og vurdere etik, magt og ligeværd i sin egen og andres tilgang til det enkelte menneske og til fællesskaber.
 3. Vurdere konflikter, forebygge og håndtere konflikter samt evaluere indgreb i konflikt- og voldsepisoder.
 4. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn, unge og voksnes kreativitet og perspektiv.
 5. Vurdere og anvende hjælpemidler og professionsteknologier i samarbejde med mennesker med særlige behov med henblik på at understøtte udvikling og læring.

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

På skolen anvendes der piktogrammer, som er med til at gøre skemaer og andet visuelt. I både skole- og fritidsdelen er der mulighed for relationsdannelse til eleverne og på vejledning vil relationer, både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige blive vendt.

På daglig basis er der kommunikation mellem skole og hjem og til tider også til eksterne aktører (sagsbehandlere, psykologer osv.).

Videns- og færdighedsmål 2

På vejledning og teammøder vil begreberne magt og etik blive sat i spil. I det tætte samarbejde mellem skole og hjem vil der kunne opstå konflikter af den ene eller anden grad.

Videns- og færdighedsmål 3

På skolen bruger vi low arousal tilgangen. Når der har været konflikter på skolen, hvad enten de er af fysisk karakter eller ej, bliver der udfyldt et trivselsskema. Dette både for at passe på elever og personale. Regler for fysisk indgriben og konflikter generelt vil blive gennemgået på en af de første vejledninger.

Videns- og færdighedsmål 4

Den studerende vil blive givet mulighed for at deltage i aktiviteter planlagt af det faste personale. Derudover vil den studerende have mulighed for selv at tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter af bevægelsesmæssig karakter.

Videns- og færdighedsmål 5

Alle elever på afdeling Borup Byvej på Trekløverskolen har PC til deres rådighed. Denne bruges både i skole og fritidsdelen. Alle klasser har smartboard som benyttes til undervisningen. Derudover råder skolen over diverse programmer til elever med læse-/skrivevanskeligheder.

Organisering af praktikvejledning

Vejledningen bliver fastlagt, så den passer ind i skemaet. Der gives en times vejledning om ugen.

Det forventes, at den studerende til hver vejledning har lavet en dagsorden og skriver et referat, der er tilgængeligt for både studerende og vejleder.