Uddannelsesplan for 3. praktik

I 3. praktikperiode arbejdes der med området "samarbejde og udvikling".

Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil med målgrupperne.

Kompetencemål

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. Institutionelle, organisatorske og ledelsesmæssige rammer for social- og specialpædagogiske indsatser.
 2. Forskellige social- og specialpædagogiske tilgange og metoder.
 3. Tilgrænsende fagligheder og rammerne for tværprofessionelt samarbejde.
 4. Opgave- og ansvarsfordeling mellem målgrupperne, professionelle, frivillige og pårørende.
 5. Forandringsprocesser og innovation
 6. Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering.
 7. Førstehjælp.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. Agere professionelt inden for de givne institutionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer.
 2. Foretage en faglig vurdering af de metoder, som anvendes på praktikstedet.
 3. Indgå i tværprofessionelt samarbejde om løsningen af konkrete opgaver og/eller problemstillinger.
 4. Redegøre for egen faglighed, opgaver og ansvar i et mange facetteret samarbejde.
 5. Deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag.
 6. Sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis.
 7. Udføre grundlæggende førstehjælp.

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

I løbet af praktikken vil der blive planlagt vejledningstimer med skolens ledelse, hvor det organisatoriske vil blive gennemgået.

Der er mulighed for sparring ved de pædagogiske ledere, der til dagligt er til stede på skolen, samt deltager i teammøder, PLF og lignende.

Videns- og færdighedsmål 2

På skolen arbejdes der med flere forskellige pædagogiske tilgange eksempelvis low arousal, systemisk tilgang, visuel struktur osv. Hverdagen på skolen er præget af en fast og tydelig struktur med særligt fokus på forberedelse af eleverne.

Videns- og færdighedsmål 3

Til dagligt er der tæt samarbejde mellem forældre og skolen for at sikre den bedste dag for eleverne. Lærere og pædagoger på skolen arbejder tæt sammen. Derudover samarbejdes der med skolens psykologer, sagsbehandlere og UU-vejleder.

Videns- og færdighedsmål 4

Dette vil blive sat i spil i vejledningen.

Videns- og færdighedsmål 5

Den studerendes tanker og ideer vil blive taget med i den daglige dialog, samt i planlægningen på teammøder.

Videns- og færdighedsmål 6

Den studerendes portfolio vil blive brugt til erfaringsopsamling. Disse observationer vil danne grundlag for refleksioner til brug på vejledning og teammøder.

Organisering af praktikvejledning

Vejledningen bliver fastlagt, så den passer ind i skemaet. Der gives en times vejledning om ugen.

Det forventes, at den studerende til hver vejledning har lavet en dagsorden og skriver et referat, der er tilgængeligt for både studerende og vejleder.