Åben skole

Formålet med åben skole er, at Trekløverskolen åbner sig i forhold til omverden og derved giver eleverne mulighed for at integrere sig i samfundet.

Det er særlig vigtigt for Trekløverskolens elever, at vi skaber en skole med et inkluderende perspektiv på omverdenen.

Den åbne skole skal gennem samarbejde med det omgivende samfund højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne. Derudover skal den åbne skole styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Mål:

Aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund bidrager til at opfylde fælles mål og har en klar kobling mellem teori og praksis.

Det tilstræbes:

  • At samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund tager udgangspunkt i elevernes interesser og motivation.
  • At samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning.
  • At samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke foreningsidræt, giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv, og at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes indsigt i, hvad et arbejde kan være.

Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten, og at de bidrager med kompetencer, som ikke er på skolen.

Det tilstræbes at inddrage forældre i planlægning og gennemførelse af aktiviteter knyttet til den åbne skole. Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler, ansvarsfordeling og med en høj sikkerhed for alle elever.

Effektuering af princip:

  • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  • Skolelederen implementer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  • Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven.

Folkeskoleloven angiver i § 3. stk. 4. at "Skolerne indgår i samarbejdet, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner".