Omsorgs- og sorgplan

Omsorgs- og sorgplanen er et redskab til skolens medarbejdere til at håndtere situationer, hvor børn og unge mister, oplever store omvæltninger/kriser eller selv bliver alvorligt syge eller dør.

I planen findes konkrete anvisninger på, hvordan akutte situationer kan/skal tackles. Hvem og hvordan der skal informeres, og hvordan man kan arbejde med tab, sorg og død i forhold til barnet og den unge, familien, klassen og personalet.

Det er en rød tråd gennem planen, at åbenhed omkring det skete, uanset hvor trist det måtte være, er den bedste støtte for både børn og voksne. Børnene vil bedst kunne forstå det skete, hvis der tales konkret om det.

Når børn mister eller bliver udsat for alvorlige hændelser, påhviler det de/den voksne, der har den daglige kontakt med barnet, i tæt samarbejde med familien, at tage hånd om situationen. Hvis man ikke føler, at man kan magte opgaven, kan man altid bede en kollega eller ledelsen om hjælp.

Omsorgs- og sorgplanen er tænkt som et opslagsværk, hvor der vil være flere gentagelser af enkeltpunkter fra område til område.

Omsorgs- og sorgplanen er aldrig en færdig handleplan. Hvert enkelt tilfælde er enestående, og der kan ikke tages højde for alle detaljer. Men med omsorgsplanen er der et redskab, der udtrykker Randers Specialskoles holdning til, hvordan vi sammen bedst håndterer kriser i børnenes og de unges liv.

Alvorlig sygdom eller ulykke hos barnet eller den unge:

Vi forventer, at hjemmet orienterer kontaktpersonen/teamet eller eventuelt ledelsen. Kontaktpersonen orienterer ledelsen og teamet.

Kontaktpersonen sørger for kontakt til hjemmet og finder ud af, hvad skolen kan gøre for at støtte barnet eller den unge. Det aftales med forældrene, hvordan, eller om, gruppens andre børn eller unge skal informeres.

Kontaktpersonen sørger for, at klassens øvrige forældre informeres, så de kan tale med børnene og de unge derhjemme.

Alvorlig sygdom/ulykke hos barnets eller den unges nærmeste familie:

Vi forventer, at hjemmet orienterer kontaktpersonen/teamet eller ledelsen. Kontaktpersonen orienterer ledelsen, samt det øvrige team.

Kontaktpersonen sørger for kontakt til hjemmet med henblik på at finde ud af, hvad skolen kan gøre for at støtte barnet.

I det videre forløb er teamet særligt opmærksom på barnets trivsel og laver eventuelle relevante aftaler med hjemmet.

Alvorlig ulykke/dødsfald vedr. elev på skolen:

Der tilkaldes en ambulance og/eller læge.

Pårørende orienteres hurtigst muligt af ledelsen.

Umiddelbart efter ulykken/dødsfaldet indkaldes der til møde i teamet, hvor ledelsen og teamet omkring barnet eller den unge deltager. På mødet sker følgende:

 •       Hvis ledelsen ikke er til stede, leder AMR og/eller TR det videre forløb.
 •       Derefter koordineres alt gennem ledelsen eller dennes stedfortræder.
 •       Der skabes overblik over situationen, og der indsamles relevante oplysninger.
 •       Der skabes overblik over, hvem der tager sig af de andre elever i den givne situation.
 •       Der skabes overblik over, hvem der har brug for eventuel krisehjælp (gælder både børn og voksne), og hjælpen iværksættes.
 •       Ledelsen sørger for, at der etableres kollegahjælp til det berørte personale.
 •       Der skabes overblik over, hvem der skal informeres, og hvem der informerer, samt hvad der skal informeres om.
 •       Der vurderes, om flaget skal på halv.

Skolens/afdelingens øvrige personale orienteres enten mundtligt eller skriftligt om, hvad der er besluttet.

En elev mister en af sine nærmeste:

Ved nærmeste forstås forældre, stedforældre, plejeforældre eller søskende.

Vi forventer, at hjemmet orienterer kontaktpersonen, teamet eller ledelsen. Kontaktpersonen orienterer ledelsen og teamet.

Der vurderes fra gang til gang, om flaget skal på halv.

Hvis dødsfaldet sker i løbet af dagen, hejses flaget på halv og børnene informeres.

I barnets eller den unges klasse gives der den nødvendige tid og rum til at tale om det skete.

Kontaktpersonen sørger for kontakt til hjemmet.

Formålet er:

 •       At vise sin deltagelse i forhold til både barnet/den unge og til familien.
 •       At lave aftale om skolens deltagelse i begravelsen, hvis familien ønsker det.
 •       At aftale med barn og forældre, hvordan og hvornår barnet kommer i skole igen.

Ledelsen sørger for, at kontaktpersonen har støtte i teamet.

Teamet sørger for at orientere gruppens øvrige forældre.

Teamet sørger for at de øvrige børn eller unge får mulighed for at bearbejde situationen.

Ledelsen sørger for, at skolen/teamet sender en kondolencebuket . Der er mulighed for at deltage i begravelsen, hvis familien ønsker det.

Det aftales så vidt muligt, hvordan barnet eller den unge modtages i klassen igen.

Sker dødsfaldet i en ferie, gennemføres mest muligt af proceduren efter ferien.

Teamet skal være opmærksomme på barnets reaktioner i den efterfølgende tid. Husk, at barnet kan være meget ensomt og kan sørge meget længe.

Hold kontakten til hjemmet ved lige og tilbyd psykologisk rådgivning ved PPR, hvis det skønnes nødvendigt.

Hvis en elev dør:

Vi forventer, at hjemmet orienterer kontaktpersonen, teamet eller evt. ledelsen, som sørger for at få så mange oplysninger som muligt.

Kontaktpersonen eller teamet orienterer ledelsen. De øvrige elever orienteres om dødsfaldet af ledelsen eller af teamet.

Flaget hejses på halv.

Personalet tager sig af de øvrige elever, så længe det er nødvendigt.

Personale i krise tilbydes hjælp af enten kollega, ledelse eller eventuelt krisepsykolog.

Personalet skal så vidt muligt snakke med børnene og give tid og rum til bearbejdning af det skete.

Ledelsen sørger for, at teamet yder indbyrdes støtte til hinanden og sørger for, at teamet samlet kan mødes til debriefing og at andre personaler dækker klassen op. Dette skal så vidt muligt ske samme dag.

Kontaktpersonen kontakter hjemmet.

Formålet er:

 •       At vise sin/skolens deltagelse.
 •       At snakke med forældrene om, hvilke ønsker de har i forbindelse med skolens og kammeraternes/personalets deltagelse i begravelsen.

Teamet sørger for, at de øvrige forældre i gruppen/teamet orienteres. Ledelsen sørger for, at alle forældre på skolen/afdelingen orienteres. Kontaktpersonen orienterer ledelsen og teamet om de aftaler, der er lavet med forældrene om for eksempel begravelsen.

Teamet sørger for krans eller blomster fra klassen. Ledelsen sørger for krans eller blomster fra skolen.

Ledelsen sørger for, at personale og elever, der ønsker det, kan deltage i begravelsen (efter aftale med familien).

Der gives god tid til at bearbejde det skete med børnene.

Husk at fantasien ofte overgår virkeligheden. Vær konkret og grundig - og rygter manes i jorden.

Tal om den døde elev. Det er godt at snakke om, hvordan man reagerer på sorg. Gråd og latter er tæt på hinanden.

Det kan også være en god idé at lave materialer såsom breve, digte, tegninger om den døde til forældrene.